Contact

Questions can be sent to Dutch e-mail address vragen@werkgroep-fret.nl.

Workgroup Rawfed Ferrets

Dr. Hanneke Roest in behalf of the Frettenkliniek / Ferret Clinic
Marianne Boymans in behalf of Stichting De Fret
Chaimel Lerou in behalf of Stichting Fret & Welzijn
Minka Verheijen-Hermans in behalf of Stichting Fret & Welzijn
Karen Pedro in behalf of Make My Day Ferrets
Rochelle van den Brink in behalf of Ferretry Ainsley
Mette van Eck in behalf of Ferretry Lelibel